• Fachowe doradztwo
  • 16 lat na rynku
  • Wysyłka jeszcze dziś
Kontakt 62 732-04-49 info@ted.net.pl
Menu Koszyk 0 Moje konto Szukaj

Regulamin sklepu

Regulamin obowiązujący od 25.12.2014:

Słowniczek:
Klient
- osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej dokonująca zakupów w Sklepie.
Kodeks Cywilny
- Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 (Dz. U. z 2014 r. poz.121 z zm.).
Konsument
- osoba w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.
Sklep
- sklep internetowy działający pod adresem: http://www.ted.net.pl oraz http://www.tedsoft.pl, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu, prowadzony przez firmę TEDSOFT.PL Mieczysław Kempa z siedzibą przy ul. Grabowskiej 4 w Ostrzeszowie (63-500).
Ustawa o prawach konsumenta - Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. z 2014 r poz. 827).

I. Przyjmowanie zamówienia.

1. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia, przez cały rok.
2. Zamówienie musi zawierać wszelkie niezbędne dane Klienta. Dane te muszą być prawdziwe.
3. Nasza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
4. Ceny podane w sklepie są cenami brutto - zawierają podatek VAT w odpowiedniej kwocie.
5. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku umieszczenia w formularzu danych niekompletnych, błędnych lub nieprawdziwych.

II. Realizacja zamówienia.
1. Zamówienie przyjęte do realizacji potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą e-mail.
2. Zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po uprzednim potwierdzeniu zamówienia. Specyfikacja zamówienia wysyłana pocztą e-mail po jego złożeniu nie jest traktowana jak potwierdzenie zamówienia ze strony Sklepu.
3. Wysyłki zamówionego towaru realizowane są wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
4. W przypadku braku zamówionego artykułu Klient zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia lub braku możliwości jego realizacji (anulowanie całości lub części zamówienia).
5. Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówień. Po uprzednim uzgodnieniu terminu, towary zamówione mogą być odebrane bezpośrednio w siedzibie Sklepu lub też dostarczone do siedziby Klienta przez pracowników Sklepu.
6. Do każdej przesyłki dołączone będą wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty oraz karta gwarancyjna wskazująca na osobę gwaranta, czas trwania gwarancji i warunki jej obowiązywania.
7. Wysyłane artykuły są zabezpieczone przez sprzedawcę przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu, a przesyłki są ubezpieczone.
8. Odpowiedzialność za uszkodzenia towaru w transporcie ponosi Sklep.
9. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków należy sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny, co ułatwi Sklepowi rozpatrzenie reklamacji.
10. Koszty wysyłki zamawianego towaru wyświetlane są w „Koszyku” na etapie składania zamówienia. Aktualna tabela kosztów wysyłki znajduje się w zakładce „Koszty transportu”.
11. Należność za zamówiony towar Klient reguluje przy odbiorze przesyłki lub przedpłatą na konto bankowe Sklepu. Dla Stałych Klientów przewidziana jest również odroczona forma płatności.
12. Wraz z towarem klient otrzymuje fakturę VAT.

III. Reklamacje
1. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu, Klient może zgłaszać pisemnie przy użyciu formularza kontaktowego. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
2. Towary mogą być objęte gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, o czym Klient będzie poinformowany na Stronie produktowej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od sprzedawcy z tytułu rękojmi.
4. Sklep zobowiązuje się dostarczyć Klientowi towar bez wad.
5. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności uprawnienie do złożenia reklamacji. W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu: TEDSOFT.PL – SERWIS, ul. Grabowska 4, 63-500 Ostrzeszów.
Do reklamowanego towaru należy dołączyć dowód zakupu lub kartę gwarancyjną oraz opis reklamacji z opisem usterki, danymi kontaktowymi Klienta i adresem zwrotnym.
Umożliwiamy również skorzystanie z naszego systemu reklamacyjnego pod adresem http://rma.tedsoft.pl
6. Sklep niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z reklamowanym towarem, ustosunkuje się do złożonej reklamacji i poinformuje Klienta o dalszym postępowaniu.

IV. Prawo do odstąpienia od umowy.
1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić na piśmie od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.
2. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy Konsument może skorzystać z formularza odstąpienia (załącznik nr 1 do Regulaminu).
3. Konsument powinien złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy wysyłając wypełnione oświadczenie listem poleconym na adres TEDSOFT.PL – SERWIS, ul. Grabowska 4, 63-500 Ostrzeszów lub pocztą e-mail na adres serwis@tedsoft.pl oraz dokonać zwrotu towaru do Sklepu.
4. Zwracane towary muszą być kompletne. Towary powinny być zwrócone w stanie niezmienionym chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu, tj. Konsument powinien postępować z towarem mając na uwadze, konieczność jego ewentualnego, późniejszego zwrotu. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
5. Sklep dokonuje zwrotu należności za zwrócony towar w ciągu 14 (czternastu) dni z zastrzeżeniem odpowiednich postanowień Ustawy o prawach konsumenta.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do Sklepu.

V. Postanowienia końcowe .
1. Sprzedawca dopuszcza możliwość odmiennego uregulowania wzajemnych stosunków prawnych Stron każdej umowy sprzedaży pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
4. Niniejszy regulamin obowiązuje od 25.12.2014 do odwołania.


Regulamin obowiązujący do 24.12.2014:

Zamówienia

1. Zamówienia można składać przez całą dobę, każdego dnia tygodnia, przez cały rok.
2. Zamówienie musi zawierać wszelkie niezbędne dane Klienta. Dane te muszą być prawdziwe.
3. Nasza oferta nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
4. Ceny podane w sklepie są cenami brutto - zawierają podatek VAT w odpowiedniej kwocie.
5. Zamówienie nie zostanie przyjęte do realizacji w przypadku umieszczenia w formularzu danych niekompletnych, błędnych lub nieprawdziwych.
6. Zamówienia mogą składać tylko osoby pełnoletnie.

Realizacja zamówienia

1. Zamówienie przyjęte do realizacji potwierdzane jest telefonicznie lub pocztą e-mail.
2. Zamówiony towar zostanie wysłany do Klienta po uprzednim potwierdzeniu zamówienia.
3. W przypadku braku zamówionego artykułu Klient zostanie poinformowany o wydłużeniu czasu realizacji zamówienia.
4. Zamówione produkty wysyłane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówień. W szczególnych przypadkach, po uprzednim uzgodnieniu, towary zamówione mogą być odebrane bezpośrednio w firmie TEDSOFT.PL lub też dostarczone do siedziby Klienta przez pracowników firmy.
5. Do każdej przesyłki dołączone będą wymagane przepisami instrukcje i certyfikaty oraz karta gwarancyjna wskazująca na osobę gwaranta, czas trwania gwarancji i warunki jej obowiązywania.
6. Wysyłane artykuły są zabezpieczone przez sprzedawcę przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie transportu.
7. Klient ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności kuriera. W przypadku stwierdzenia braków należy sporządzić w obecności kuriera protokół reklamacyjny i dostarczyć go do firmy TEDSOFT.PL.
8. Zamówione towary dostarczane są na koszt Klienta, wysokość opłaty została podana w odpowiednim miejscu formularza zamówienia.
9. Należność za zamówiony towar Klient reguluje przy odbiorze przesyłki lub przedpłatą na konto bankowe firmy TEDSOFT.PL. Dla Stałych Klientów przewidziana jest również odroczona forma płatności.
10. Wraz z towarem klient otrzymuje fakturę VAT.

Rezygnacja

1. Zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2000 (Dz.U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 z późniejszymi zmianami), Kupujący może odstąpić od umowy kupna w terminie 10 dni od dnia zawarcia umowy poprzez zwrot towaru w stanie niezmienionym. Jednocześnie informujemy, iż w celu dokonania zwrotu towaru niezbędny jest wcześniejszy kontakt ze Sprzedającym.
2. W przypadku rezygnacji Klient dostarcza towar na własny koszt do siedziby firmy TEDSOFT.PL za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej. Do przesyłki należy dołączyć kopię faktury, informację o tym, że produkt jest odesłany na zasadzie rezygnacji oraz podać dokładne dane i numer konta na który mają zostać przesłana należność. Należność może zostać również odesłana przekazem pocztowym. Niezbędne jest też dołączenie oświadczenia podpisanego przez Klienta o odstąpieniu od umowy.
3. Po dostarczeniu zwracanego towaru do sprzedawcy następuje procedura weryfikująca:
- Pracownik firmy weryfikuje zgodność zawartości przesyłki z dokumentem sprzedaży, sprawdza stan sprzętu, a także czy dołączone zostały wszelkie niezbędne dokumenty. Jeżeli zostanie stwierdzona zgodność przechodzi do kolejnego punktu, w przeciwnym wypadku towar jest odsyłany do Klienta na jego koszt.
- Zostaje sporządzony dokument korygujący (faktura korygująca VAT lub paragon korygujący) który zostaje wysłany do nabywcy.
- Zwrot należności następuje nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.


Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca dopuszcza możliwość odmiennego uregulowania wzajemnych stosunków prawnych Stron każdej umowy sprzedaży pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody Klienta.
2. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. Sprzedający zastrzega sobie również prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty, wprowadzania nowych towarów do oferty oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane będą przepisy Kodeksu Cywilnego.
facebook

Powrót do zakupów Przejdź do koszyka
Zamknij

Powrót do zakupów Przejdź do koszyka